طبس شهري كه بود (شهرسازي و معماري طبس)

کد شناسه :8769
 طبس شهري كه بود (شهرسازي و معماري طبس)