مديريت روستايي در ايران

کد شناسه :10254
مديريت روستايي در ايران
موجود نیست

مديريت روستايي در ايران تأليف : مهدي طالب - عمران - كتاب پرهام - مديريت روستا قبل و بعد از مشروطيت - اولين برنامه عمران روستايي - وظايف بخشدار و شوراي بخش - مديريت روستا بعد از جنگ جهاني دوم - قانون بنگاه عمران كشور - قانون ازدياد سهم كشاورزان - قانون الغا عوارض در دهات - مديريت روستا بعد از اصلاحات ارضي - لايحه قانوني تشكيل انجمن هاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات - مصوب 1342 - نقش وزارت آباداني و مسكن - وظايف انجمن هاي ده در امور آباداني و نوسازي روستاها - مديريت روستا و وزارت تعاون و امور روستا - قانون تشكيل انجمن ده و دهباني - نقش تعاوني ها در مديريت روستايي در ايران - طرح صندوق هاي تعاون روستايي - شركت هاي تعاوني روستايي پس از اصلاحات ارضي - تحليلي بر مديريت روستايي تا انقلاب اسلامي - مديريت روستاها بعد از انقلاب اسلامي - تشكيل شوراهاي اسلامي توسط جهاد سازندگي - آيين نامه شوراها مصوب جهاد سازندگي - ويژگي هاي اصلاحيه قانون شوراي اسلامي - بررسي نتايج فعاليت هاي شوراهاي اسلامي - مكانيسم هاي عملي شوراهاي اسلامي روستاها - طرح خانه هميار روستا - شوراي عمران و طرح تشكيل دفتر عمران روستا - دهدار و دهداري ها - دوره اول قبل از مشروطيت -دوره دوم بعد از مشروطيت تا جنگ دوم جهاني - دوره سوم : از جنگ دوم جهاني تا اصلاحات ارضي - دوره چهارم : از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي - دوره پنجم : از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون ملحقات : طرحي براي مديريت روستايي در ايران - ارائه ي مدلي براي حكمراني روستايي ايران - مديريت روستايي در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر