آهنگ صنعت ‌‌آوای شهر

کد شناسه :10366
آهنگ صنعت ‌‌آوای شهر

آهنگ صنعت ،آوای شهر (نگاهی به تحول صنعتی شهرها ) تألیف : اسماعیل شیعه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : صنعتی شدن شهر 2 : صنعت و شهر در قرن نوزدهم اروپا 3 : نگرش به صنعت در اندیشه های شهرسازی 4 : مبانی استقرار صنعت در شهر 5 : سابقه تأثیر صنعت بر چند شهر نمونه جهان 6 : مدیریت شهری و منطقه ای در کشورهای پیشرفته صنعتی 7 : مدیریت شهری و منطقه ای در کشورهای در حال توسعه صنعتی 8 : عوامل موثر بر ساختار کالبدی - فضایی شهرها - آهنگ صنعت ،آوای شهر (نگاهی به تحول صنعتی شهرها ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر