شهر و نظریه انتقادی

کد شناسه :11048
شهر و نظریه انتقادی

شهر و نظریه انتقادی با تأکید بر آرا و آثاردیوید هاروی ، حسین حاتمی نژاد و محمود شورچه، انتشارات پرهام نقش ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، نگران علم جغرافیا ، تبیین در جغرافیا ، فضا واژه ای کلیدی ، عدالت اجتماعی ،پسامدرنیسم و شهر ، محدودیت های سرمایه ، شهری شدن سرمایه تحت نظام سرمایه داری ، پسامدرنیسم یا تجربه جغرافیای جدید در مدرنیسم متأخر ،نظریه انتقادی و برنامه ریزی شهری، نوشهرگرایی پوپولیست : افتادن در دام اجتماع گرایی ، میراث هاروی ، به سوی نظریه ای انتقادی درباره شهر شهر و نظریه انتقادی با تأکید بر آرا و آثار دیوید هاروی، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر