تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

کد شناسه :11148
تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی با تکیه بر نیازهای جامعه روستایی و استانداردهای موجود در محیط GIS تألیف : علی اکبر عنابستانی - انتشارات : پرهام نقش - شهرسازی - 1 : برنامه ریزی کالبدی در سکونتگاههای روستایی 2 : کاربری اراضی در سکونتگاه ها ی روستایی 3 : مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی 4 : عوامل موثر بر مکان یابی کاربری های اراضی در سکونتگاههای روستایی 5 : ضوابط و معیارهای مکان یابی کاربری های اراضی در سکونتگاههای روستایی 6 : ضرورت توجه به نیازهای روستاییان پیرامون مکان یابی کاربری های اراضی در سکونتگاه های روستایی 7 : مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی در سکونتگاههای روستایی 8 : مکان یابی بهینه محل دفن پسماندها در سکونتگاه های روستایی 9 : مکان یابی بهینه فضاهای سبز عمومی در سکونتگاه های روستایی 10 : مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در سکونتگاههای روستایی 11 : مکان یابی بهینه فضاهای بهداشتی - درمانی در سکونتگاههای روستایی 12 :مکان یابی بهینه فضاهای فرهنگی - ورزشی در سکونتگاه های روستایی 13 : مکان یابی بهینه فضاهای اداری و انتظامی در سکونتگاه های روستایی - تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی با تکیه بر نیازهای جامعه روستایی و استانداردهای موجود در محیط GIS - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر