سايت هاي صنعتي - بازانديشي در مناظر صنعت

کد شناسه :11587
سايت هاي صنعتي - بازانديشي در مناظر صنعت

سايت هاي صنعتي بازانديشي در مناظر فراصنعت تأليف : نيال كرك وود ترجمه : هما ايراني بهبهاني ، سارا پيلارام ، سميه رنجبر طره - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : مقدمه : 1 : سايت هاي صنعتي : يكپارچه سازي فن آوري و طرح در مناظر بازسازي شده 2 : طراحي هاي نو در افق قانوني بخش دوم : يكپارچه سازي فن آوري و طراحي : 3 : فراسوي پاك سازي سايت هاي صنعتي : پالايش ، احيا و باززنده سازي زيست گاه 4 : از آزمايشگاه تا منظر : سابقه و رويكردهاي ممكن پيش رو براي زيست پالايي خاك از طريق تقويت گياهي 5 : زيست پالايي گياهي : تلفيق هنر و مهندسي در استفاده از گياهان 6 : مهندسي توسعه زمين هاي آلوده شهري : مثال هايي از پيتزبورگ 7 : سايت ذوب فلز تاكوما آساركو : كاربرد ژئواستاتيك در پاك سازي خاك هاي اراضي مسكوني 8 : باززنده سازي : بينش ، شهامت و شكيبايي 9 : تكامل صنعتي : طراحي ، راهي براي كاهش هزينه هاي پالايش و احيا 10 : بررسي اجمالي : كاربرد طراحي و سايت هاي صنعتي 11 : پارك دويسبورگ - نورد : دگرگوني سايت صنعتي 12 : علم ، مهندسي و هنر احيا و باززنده سازي : دو بررسي موردي در ساخت و ايجاد تالاب 13 : زمين هاي دفن زباله فرش كيلر : احيا زمين هاي دفن زباله و نفوذ ريشه اي 14 : كريسي فيلد : باززنده سازي و شكل گيري مجدد مرداب هاي جزر و مدي 15 : المپيك 2000 سيدني : درآميختن فن آوري و طراحي در برنامه ريزي بازي هاي سبز 16 : المپيك 2000 سيدني : نورترن واتر فيچر 17 : پرسش و پاسخ با شركت كنندگان - سايت هاي صنعتي بازانديشي در مناظر فراصنعت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر