آسيب شناسي و ارزيابي فني بناهاي تاريخي

کد شناسه :11821
آسيب شناسي و ارزيابي فني بناهاي تاريخي

آسيب شناسي و ارزيابي فني بناهاي تاريخي با مصالح بنايي غير مسطح تأليف : فاطمه مهديزاده سراج - باستان شناسي - كتاب پرهام - فصل اول : مقدمه 1 : حفاظت و استحكام بخشي و مرمت ابنيه تاريخي 2 : مرمت ابنيه تاريخي و فن و هنر بودن آن 3 : رويه هاي گوناگون در تاريخ مرمت 4 : اصول اخلاقي در مرمت 5 : چشم اندازي از كتاب حاضر فصل دوم : تعاريف و واژگان فصل سوم : ابنيه تاريخي با مصالح بنايي غيرمسلح 1 : مقدمه 2 : مصالح بنايي 3 : پي 4 : اتصالات و مفاصل 5 : قوس 6 : تاق 7 : گنبد فصل چهارم : بناهاي تاريخي ايراني با مصالح بنايي غير مسلح : 1 : مقدمه 2 : زلزله 3 : ساختمانهاي تاريخي ايران 4 : عوامل تهديد كننده بناهاي تاريخي ايراني 5 : ارزيابي ميزان مقاومت ابنيه تاريخي ايراني فصل پنجم : آسيب شناسي و ارزيابي فني بناهاي تاريخي : 1 : مقدمه 2 : شناخت و ادراك بنا 3 : ضرورت آسيب شناسي ابنيه 4 : ارزيابي نحوه عملكرد و كارايي بنا 5 : معايب ، آسيبها و پوسيدگيها 6 : ارزيابي و برآورد ابنيه فصل ششم : شناخت و تشخيص تركها در بناهاي تاريخي با مصالح بنايي : 1 : مقدمه 2 : شيوه هاي تشخيص 3 : رفتار تركها با مرور زمان 4 : دليل ايجاد تركها 5 : گونه شناسي تركها 6 : روشهاي تعمير - آسيب شناسي و ارزيابي فني بناهاي تاريخي با مصالح بنايي غير مسطح - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر