راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح ج3

کد شناسه :1206
راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح ج3

راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح ، جلد سوم : مباني تحليل اقتصادي طرح هاي عمراني - عمران - كتاب پرهام - 1 : تعريف كارايي اقتصادي 2 : كاستي بازار و نقش دولت 3 : كاستي دولت و نياز به قيمت محاسباتي 4 : مبناي سنجش بر پايه ميل به پرداخت 5 : مبناي سنجش بر پايه ارز 6 : نرخ تبديل ارز در دو مبناي سنجش 7 : مقايسه دو مبناي سنجش كارايي اقتصادي 8 : تحليل طرح و تحليل سياست بخش اقتصادي 9 : تحليل گردش نقدي و گردش منابع واقعي 10 : مفهوم ضريب هاي تبديل 11 : گروه بندي ضريب هاي تبديل 12 : كاربرد ضريب هاي تبديل 13 : كاربرد برنامه ريزي بر مبناي هدف هاي چندگانه و تحليل هزينه و فايده 14 : استفاده از رويكرد برنامه ريزي راهبردي در تحليل هزينه و فايده 15 : تورم و حساب هاي مالي طرح 16 : مثال درباره تأمين آب شهري - راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح ، جلد سوم : مباني تحليل اقتصادي طرح ها ي عمراني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر