راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح ج3

کد شناسه :1206
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح ج3

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح ، جلد سوم : مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی - عمران - کتاب پرهام - 1 : تعریف کارایی اقتصادی 2 : کاستی بازار و نقش دولت 3 : کاستی دولت و نیاز به قیمت محاسباتی 4 : مبنای سنجش بر پایه میل به پرداخت 5 : مبنای سنجش بر پایه ارز 6 : نرخ تبدیل ارز در دو مبنای سنجش 7 : مقایسه دو مبنای سنجش کارایی اقتصادی 8 : تحلیل طرح و تحلیل سیاست بخش اقتصادی 9 : تحلیل گردش نقدی و گردش منابع واقعی 10 : مفهوم ضریب های تبدیل 11 : گروه بندی ضریب های تبدیل 12 : کاربرد ضریب های تبدیل 13 : کاربرد برنامه ریزی بر مبنای هدف های چندگانه و تحلیل هزینه و فایده 14 : استفاده از رویکرد برنامه ریزی راهبردی در تحلیل هزینه و فایده 15 : تورم و حساب های مالی طرح 16 : مثال درباره تأمین آب شهری - راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح ، جلد سوم : مبانی تحلیل اقتصادی طرح ها ی عمرانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر