اصول و مباني پردازش داده هاي مكاني (فضايي )

کد شناسه :12027
اصول و مباني پردازش داده هاي مكاني (فضايي )

اصول و مباني پردازش داده هاي مكاني (فضايي ) با استفاده از روش هاي تحليل فضايي تأليف : يدالله بلياني ، سيدياسر حكيم دوست - جغرافيا - كتاب پرهام - فصل 1 : كليات سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي فصل 2 : كليات آمار كلاسيك در بررسي داده ها فصل 3 : مفاهيم درون يابي و زمين آماري داده هاي مكاني (فضايي ) فصل 4 : مفاهيم فضا و مجاورت هاي فضايي فصل 5 : آمار فضايي و شاخص هاي آن فصل 6 : درونيابي و روش هموارسازي سطح پيوسته جرم در محيط ArcGIS 10.2 فصل 8 : تحليل هاي آمار فضايي در محيط GEODATM فصل 9 : تحليل خودهمبستگي نگار فضايي موران در محيط GS - اصول و مباني پردازش داده هاي مكاني (فضايي ) با استفاده از روش هاي تحليل فضايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر