کودک و طبیعت - درسنامه مدرسه طبیعت

کد شناسه :12143
کودک و طبیعت - درسنامه مدرسه طبیعت

کودک و طبیعت (درسنامه مدرسه طبیعت ) پژوهش های روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و تکاملی ) تألیف : پیتر کان ، استفن کلرت ترجمه : عبدالحسین وهابزاده ، آرش حسینیان - کتاب پرهام - شهرسازی - 1 : نخستی ها و طبیعت : زیست گرایی به عنوان یک الگوی عمومی 2 : دنیای بوم شناختی کودک 3 : تکوین زیست شناسی عامیانه : نگاهی بر فهم کودکان از طبیعت از منظر علوم شناختی 4 : وابستگی کودک به طبیعت : ساختار ، رشد و مشکل فراموشی نسلی زیست محیطی 5 : تجربه طبیعت : اثر آن بر تکوین عاطفی ، شناختی و ارزشی کودکان 6 : حیوانات : پلی به سوی مراقبت از طبیعت 7 : حیوانات در آموزش های درمانی : راهنمای وضعیت آستانه 8 : لکه های زمان : شیوه چندگانه بودن در طبیعت در کودکی 9 : نوجوان و محیط طبیعی : وقت استراحت 10 : نوجوانان و هویت بوم شناختی : حضور در طبیعت دست نخورده 11 : اقتصاد سیاسی و بوم شناسی دوران کودکی 12 : بهشت در یک قطعه زمین رها : مکان های خاص ، گونه های زیستی و کودکان در همسایگی طبیعت - کودک و طبیعت (درسنامه مدرسه طبیعت ) پژوهش های روانی ، اجتماعی - فرهنگی و تکاملی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر