مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

کد شناسه :12242
مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری با تأکید بر مکان یابی کاربری شهری تألیف : یوسفعلی زیاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم مربوط به مدل و مکان یابی 2 : مدل ها و روش ها در برنامه ریزی شهری 3 : روش های ارزیابی و فنون تصمیم گیری 4 : نظریه های مکان یابی 5 : مدلهای مکان یابی و کاربرد آنها در کاربری شهری 6 : معیار و شاخصها در برنامه ریزی شهری و مکان یابی کاربری ها 7 : عوامل جغرافیایی در برنامه ریزی و مکان یابی کاربری های شهری - مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری با تأکید بر مکان یابی کاربری شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر