روشها و تكنيكهاي آمايش سرزمين

کد شناسه :12631
روشها و تكنيكهاي آمايش سرزمين

روشها و تكنيكهاي آمايش سرزمين تأليف : عيسي ابراهيم زاده ،ميرنجف موسوي - عمران - كتاب پرهام - 1 : تقسيمات فضايي ،مفاهيم و كاركردهاي آمايش سرزمين 2 : برنامه ريزي آمايش سرزمين در جهان و ايران 3 : تكنيكها و مدلهاي اقتصادي در برنامه ريزي آمايش سرزمين 4 : مدلهاي ارزيابي توان اكولوژيكي سرزمين 5 : مدلهاي جمعيتي در مطالعات آمايش سرزمين 6 : مدلهاي برنامهريزي راهبردي 7 : مدلهاي اندازه و نظام شهري 8 : مدلهاي رتبه بندي شهرها و مناطق - روشها و تكنيكهاي آمايش سرزمين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر