رفتار لرزه اي خاك ها

کد شناسه :12672
رفتار لرزه اي خاك ها

كتاب رفتار لرزه اي خاك ها ديناميك خاك ، تأليف كنجي ايشي هارا ترجمه سيد مجدالدين ميرمحمدحسيني ، حسن سقايي انتشارات جهاد دانشگاهي اميركبير ، عمران ، مهندسي زلزله ، كتاب پرهام ، مشخصات مسائل ديناميكي ، تغييرات مشخصه تنش هاي سيكلي در محيط هاي معمول بارگذاري ديناميكي ، رابطه تنش كرنش در بارگذاري سيكلي ، تجهيزات و روشهاي انجام آزمون هاي آزمايشگاهي ، بررسي محلي به وسيله انتشار امواج ، مدول برشي در كرنش هاي كوچك ، وابستگي مدول ها و ميرايي به كرنش ، اثرات سرعت بارگذاري و كاهش سختي در خاك هاي چسبنده ، مقاومت خاك هاي سبنده تحت بارهاي سيكلي و گذرا ، مقاومت ماسه براي بارگذاي سيكلي ، رفتار ماسه تحت بارگذاري مونوتونيك ، ارزيابي مقاومت روانگرايي با گمانه زني در محل ، آناليز روانگرايي ، نشست پس از روانگرايي در رسوبات ماسه اي ، شرايط گسيختگي جرياني ، عدم گسيختگي جرياني و مقاومت ماندگار ، شرايط شروع روانگرايي و در نتيجه گسيختگي جرياني ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر