مبانی گردشگری فرهنگی

کد شناسه :12797
مبانی گردشگری فرهنگی

مبانی گردشگری فرهنگی تألیف : رضا احمدیان ، آذین باقرنیا - گردشگری - کتاب پرهام - فصل یکم : مفاهیم مرتبط با فرهنگ : 1 : مفاهیم و تعاریف مرتبط با فرهنگ 2 : مفاهیم مرتبط با گردشگری فصل دوم : ارتباط فرهنگ و گردشگری : 1 : ارتباط فرهنگ و گردشگری 2 : تعامل و تبادل فرهنگی 3 : آثار منفی اجتماعی - فرهنگی توسعه گردشگری 4 : گردشگری فرهنگی فصل سوم : تعاریف و مفاهیم مرتبط با میراث فرهنگی 1 : مفاهیم مرتبط با میراث فرهنگی 2 : گردشگری میراث فرهنگی 3 : گردشگری فرهنگی در سایت های تاریخی و باستان شناسی فصل چهارم : پارک های موضوعی : 1 : مفهوم پارک موضوعی 2 : معرفی پارک های موضوعی فصل پنجم : گردشگری مذهبی : 1 : گردشگری مذهبی ( تعاریف و مفاهیم ) فصل ششم : گردشگری رویدادها: 1 : تعاریف و مفاهیم گردشگری رویدادها : 1 : تعاریف و مفاهیم گردشگری رویدادها فصل هفتم : گردشگری فرهنگی رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری : 1 : بررسی رابطه میان گردشگری فرهنگی و برنامه ریزی شهری - مبانی گردشگری فرهنگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر