روش های مدیریت پروژه 1 و 2 - برمایه ور

کد شناسه :13473
روش های مدیریت پروژه 1 و 2 - برمایه ور

روش های مدیریت پروژه 1 و 2 تألیف : بهنود برمایه ور ، اعظم کشاورز حدادها - عمران - کتاب پرهام - 1 : اصول و مبانی مدیریت 2 : گروه های فرآیندی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه 3 : حوزه های دانش مدیریت پروژه بر اساس گستره دانش مدیریت پروژه 4 : برنامه ریزی و کنترل اجرایی پروژه ها 5 : برآورد و کنترل محدودیت ها در پروژه ها 7 : اصول مدیریت منابع انسانی در پروژه ها 8 : اصول مدیریت ارتباطات در پروژه ها 9 : اصول مدیریت ریسک در پروژه ها 10 : اصول مدیریت یکپارچگی در پروژه ها 11 : مبانی سیستم ها و تصمیم گیری در پروژه ها - روش های مدیریت پروژه 1 و 2 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر