مباحثی در برنامه ریزی شهری با تاکید بر شهر مشهد ج 1 - شاکری روش

کد شناسه :13576
مباحثی در برنامه ریزی شهری با تاکید بر شهر مشهد ج 1 - شاکری روش

مباحثی در برنامه ریزی شهری با تأکید بر شهر مشهد جلد اول تألیف : مجتبی شاکری روش ، غلامرضا عباس زاده ، جواد ذبیحی ، مصطفی اکبری مطلق - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : توسعه فیزیکی و کالبدی شهر : 1 : بررسی و تأثیر توسعه افقی شهر مشهد با توجه به معیارهای پایدار ( آب و خاک ) 2 : بررسی وضعیت بافت های شهر مشهد با توجه به معیارهای پایداری 3 : بررسی میزان تحقق و تغییرات کاربری های عمده طرح تفصیلی بخش دوم : فسضاسی سبز شهری : 4 : دستیابی به سرانه مطلوب فضای سبز شهری ، گامی به سوی توسعه پایدار در شهر مشهد 5 : تحلیل فضایی دسترسی نواحی شهر مشهد به پارک های شهری 6 : بام سبز ، رهیافتی برای رسیدن به توسعه فضای سبز شهری بخش سوم : حمل و نقل شهری 7 : ابتکارهای حمل و نقل پایدار شهری در کانادا : چشم انداز جدید در زمینه حمل و نقل شهری 8 : بررسی شاخص دسترسی مناطق شهر مشهد بر پایه جمعیت و اشتغال بخش جهارم : مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر 9 : بررسی گسترش شهر مشهد با توجه به شاخص پایداری جمعیت 10 : بررسی توزیع فضایی جرم در سطح مناطق شهرداری مشهد - مباحثی در برنامه ریزی شهری با تأکید بر شهر مشهد جلد اول - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر