مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری - شهرکی

کد شناسه :13618
مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری - شهرکی

مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری تألیف : سعید زنگنه شهرکی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، بخش اول مدیریت گسترش کالبدی شهر ، گسترش کالبدی شهر و الگوهای آن، الگوها و ابزارهای سنجش و ارزیابی گسترش کالبدی شهر ، وضعیت گسترش کالبدی شهرهای ایران ،راهبردهای مدیریت گسترش کالبدی شهر بخش دوم رویکرد رشد هوشمند شهری ، تعریف ها ، مبانی و مفاهیم رشد هوشمند شهری ، اصول و سیاست های رشد هوشمند شهری ،کاربرد رشد هوشمند در مدیریت گسترش کالبدی شهرهای ایران ، مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر