رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری

کد شناسه :1418
رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری

رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری تألیف : ریک ون پل ترجمه : مجتبی رفیعیان و جمشید مولودی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : دیباچه و زمینه مطالعاتی کتاب 2 : کیفیت محیط مسکونی : سیاست ها و نظریه ها و تحقیقات تجربی 3 : روش های تحقیق تجربی 4 : منابع آزردگی در محیط مسکونی شهری : یک مطالعه پرسش نامه ای 5 : کیفیت محیط مسکونی شهری : رویکرد تحلیل مطلوبیت چند شاخصه 6 : قضاوت کارشناسان در مورد کیفیت محیطی : رویکرد تحلیل مطلوبیت چند شاخصه 7 : کیفیت محیط شهری : آزمون تحلیل هم پیوند 8 : مرور و بحث 9 : رویکردهای نوین سنجش و ارزیابی کیفیت محیط شهری 10 : سنجش و ارزیابی کیفیت محیط شهری : رویکرد تحلیل عاملی تأییدی 11 : ارزشیابی کیفیت محیط شهری : رویکرد انتخاب تجربی - رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر