تحليل هاي كليدي در برنامه ريزي فضايي با arc gis - همراه با dvd - عبادي

کد شناسه :14817
تحليل هاي كليدي در برنامه ريزي فضايي با arc gis - همراه با dvd  - عبادي

تحليل هاي كليدي در برنامه ريزي فضايي با Arc GIS مكان گزيني ، تحليل شبكه و همپوشاني تأليف : مسعود عبادي ، ناصر نجاتي ، نسيم وحيدي - جغرافيا - كتاب پرهام - فصل 1 : تحليل شبكه و كاربردهاي آن در مطالعات شهري : ترسيم شعاع دسترسي بر مبناي تحليل شبكه ، تعاريف و ضوابط شعاع دسترسي محله ، تابع موقعيت تخصيص فصل 2 : مكان يابي با رويكرد پروژه هاي شهري : تحليل فضايي و كاربرد آن در مطالعات شهري ، تعريف فرآيند مكان يابي با Spatial Analyst ، مكان يابي و امكان سنجي احداث ايستگاه هاي آتش نشاني در سطح شهر مشهد فصل 3 : محاسبه شاخص هاي برنامه ريزي مسكن : محاسبه شاخص ها در مقياس بلوك و محدوده هاي شهري ، محاسبه سطح زيربنا و تراكم ساختماني ، محاسبه سطح اشغال ، محاسبه تراكم جمعيتي ، تراكم نفر بر واحد مسكوني ، تراكم خالص مسكوني - تحليل هاي كليدي در برناه ريزي فضايي با ArcGIS مكان گزيني ، تحليل شبكه و همپوشاني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر