برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری - کوزه گر کالجی

کد شناسه :14829
برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری - کوزه گر کالجی

برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری (رویکردی انتقادی ) تألیف : پیر کارلو پارلمو ، داویده پونتزینی ترجمه : لطفعلی کوزه گر کالجی - شهرسازی -کتاب پرهام - 1 : برنامه ریزی و توسعه شهری : موانع و چالش ها 2 : پروژه های ناتمام با بنیاد انظباطی 3 : فرهنگ های برنامه ریزی مدیترانه ای : کشور ایتالیا 4 : چشم اندازها و مبحث های انتقادی 5 : بازاندیشی در حوزه توسعه شهری و برنامه ریزی فضایی - برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری (رویکرد انتقادی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر