انسان شناسی - کشف تفاوت های انسانی

کد شناسه :14831
انسان شناسی - کشف تفاوت های انسانی

انسان شناسی ، کشف تفاوتهای انسانی تألیف : کنراد فیلیپ کتاک ، ترجمه : محسن ثلاثی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : انسان شناسی چیست ؟ 2 : انسان شناسی در میدان تحقیق 3 : تکامل و ژنتیک 4 : نخستی ها 5 : تکامل نخستی ها 6 : انسانواره های آغازین 7 : انسان های نوین 8 : تنوع انسان و نژاد 9 : نخستین کشاورزان 10 : نخستین شهرها و دولت ها 11 : فرهنگ 12 : قومیت 13 : زبان و ارتباط 14 : امرار معاش 15 : خانواده ، خویشاوندی و تبار خانواده 16 : زناشویی 17 : نظام های سیاسی 18 : جنسیت 19 : دین 20 : هنرها 21 : نظام جهانی مدرن 22 : استعمار و توسعه 23 : تبادل فرهنگی و بقا 24 : انسان شناسی کاربردی ، دانشگاهی و کاربردی - انسانشناسی ، کشف تفاوتهای انسانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر