بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC - حمیدپور رازیان

کد شناسه :15107
بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC - حمیدپور رازیان

بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC تألیف : رسول حمیدپور رازیان و محمد نوری - عمران - کتاب پرهام - فصل اول : مفهوم ،ماهیت و انواع قراردادهای پیمانکاری 1 : مفاهیم 2 : مفهوم و ماهیت قراردادهای پیمانکاری 3 : انواع قراردادهای پیمانکاری فصل دوم : ویژگیها ، معایب و مزایای قراردادهای EPC و مشکلات اجرایی آن 1 : روش های اجرایی قراردادهای پیمانکاری 2 : مشکلات اجرایی روش EPC در طرح های داخلی فصل سوم : ماهیت و شرایط قراردادهای پیمانکاری EPC تعهدات پیمانکار در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها 1 : قواعد عمومی قراردادها 2 : ماهیت قراردادهای پیمانکاری PEPC 3: شرایط قراردادهای پیمانکاری EPC 4 : آثار تعهدات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری EPC 5 : بررسی خاتمه قراردادهای پیمانکاری - بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر