مديريت بحران با تاكيد بر نواحي روستايي

کد شناسه :15300
مديريت بحران با تاكيد بر نواحي روستايي

مديريت بحران با تأكيد بر نواحي روستايي تأليف : سيدعلي بدري ، طاهره صادقلو ، نسرين كاظمي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : بلاياي طبيعي (كنش متقابل انسان و طبيعت ) 2 : مخاطرات ( علل ، طبقه بندي ، تحليل و توزيع فضايي ) 3 : تحليل حساسيت و آسيب پذيري 4 : تحليل ريسك 5 : بحران و مديريت بحران 6 : پارادايم هاي نظري مرتبط با مخاطرات 7 : نظريه ها و ديدگاههاي مبتني بر مديريت ريسك 8 : ديدگاه هاي نظري مطرح در آسيب پذيري 9 : گذر از مديريت بحران به مديريت ريسك 10 : مديريت بحران در نواحي روستايي 11 : ابزارهاي جغرافيايي و مديريت بحران - مديريت بحران ( با تأكيد بر نواحي روستايي ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر