برنامه ريزي براي تنوع سياست گذاري و برنامه ريزي در جهاني آكنده از تفاوت ها

کد شناسه :15315
برنامه ريزي براي تنوع سياست گذاري و برنامه ريزي در جهاني آكنده از تفاوت ها

برنامه ريزي براي تنوع : سياست گذاري و برنامه ريزي در جهاني آكنده از تفاوت ها تأليف : دوري ريوز ترجمه : مرتضي رستمي - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش يكم : تنوع ، پايداري ، فضا و مكان 1 : تلفيق برابري و تنوع 2 : توسعه پايدار 3 : فضا و مكان بخش دوم : رويكردهاي برنامه ريزي بخش سوم : شيوه ي مواجهه با تنوع و برابري : 1 : تضمين هاي مرتبط با برابري در قانون اساسي و ديگر قوانين 2 : شواهد موجود براي تنوع و برابري 3 : برزني 4 : تدوين پايان نامه ،برزني در عمل 5 : مشاركت عمومي 6 : حرفه هاي داراي تنوع 7 : توانمندي فرهنگي 8 : برنامه ريزي براي تغيير - برنامه ريزي براي تنوع : سياست گذاري و برنامه ريزي در جهاني آكنده از تفاوت ها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر