نشريه 816 رهنمودهاي مناسب سازي پايانه هاي حمل و نقل براي افراد داراي معلوليت

کد شناسه :15367
نشريه 816 رهنمودهاي مناسب سازي پايانه هاي حمل و نقل براي افراد داراي معلوليت

رهنمودهاي مناسب سازي پايانه هاي حمل و نقل براي افراد داراي معلوليت تأليف : شعله نوذري - معماري - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : بررسي فضاها و معيارهاي طراحي پايانه ها 3 : بررسي موانع دسترسي و تجربيات در زمينه مناسب سازي پايانه ها 4 : بررسي وضع موجود پايانه ها در ايران 5 : رهنموهاي مناسب سازي پايانه ها - رهنمودهاي مناسب سازي پايانه هاي حمل و نقل براي افراد داراي معلوليت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر