توسعه منطقه اي و ارزيابي راهبردي محيط زيستي - شريف زادگان

کد شناسه :15443

توسعه منطقه اي و ارزيابي راهبردي محيط زيستي : مباني نظري ، مفاهيم و روش ها تأليف : محمدحسين شريف زادگان ، سحر ندايي طوسي ، ليلا اينانلو ، فرناز جمالي ، برهان امجدي نيا ، آسيه نيك بين ، توحيد عليزاده - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : پيشينه ، مفاهيم ، مباني نظري و روش شناختي ارزيابي راهبردي محيط زيستي 1 : مروري بر پيشينه و مفهوم ارزيابي راهبردي محيط زيستي با تأكيد بر مفهوم توسعه پايدار 2 : مرور مباني نظري موجود در زمينه ارزيابي راهبردي محيط زيستي با تأكيد بر سطح منطقه 3 : مرور و تحليل قياسي تجربه ها و كاربست هاي موفق جهاني در زمينه ارزيابي راهبردي محيط زيستي 4 : مرور مباني روش شناسي مرتبط با ارزيابي راهبردي محيط زيستي بخش دوم : پيشنهاد ساز و كار عملياتي سازي SEA از طريق كاربست آن در تجربه منتخب ( طرح مجموعه شهري قزوين ) : 5 : شرح ويژگي ها و رويكرد طرح توسعه فضايي منطقه شهري در تجربه منتخب 6 : پيشنهاد فرايند و گام هاي لازم در ارزيابي راهبردي محيط زيستي طرح منتخب 7 : تعيين محدوده عمل ، وضعيت سنجي و مسئله يابي محيط زيستي در تجربه منتخب 8 : دارايي سنجي و ظرفيت سنجي محيطي مجموعه شهري قزوين 9 : تدوين ماتريس ارزيابي : اهداف ، معيارها و شاخص هاي ارزيابي راهبردي تجربه منتخب 10 : ارزيابي راهبردي محيط زيستي تجربه منتخب طرح مجموعه شهري قزوين - توسعه منطقه اي و ارزيابي راهبردي محيط زيستي : مباني نظري : مفاهيم و روش ها ( تجربه طرح مجموعه شهري قزوين ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر