راهنماي حقوقي توسعه پايدار شهري براي برنامه ريزان ، پيمانكاران و معماران - ملكي

کد شناسه :15673
راهنماي حقوقي توسعه پايدار شهري براي برنامه ريزان ، پيمانكاران و معماران - ملكي

راهنماي حقوقي توسعه پايدار شهري براي برنامه ريزان ، پيمانكاران و معماران تأليف : دانيل ك اسلون ، دوريس اس گلدشتاين و آندريو گودر ترجمه : سعيد ملكي ، توران احمدي - عمران - كتاب پرهام - 1 : نگاهي به حومه ها : وجه تمايز قوانين شهرسازي 2 : شهرسازي پايدار 3 : چرخش سيستمي : اجراي طرح ها و تغيير دستورالعمل ها در چارچوب هاي موجود منطقه بندي 4 : تغيير قوانين و مقررات : رويكردهاي نوين به منطقه بندي 5 : گنبد عمارت ها و خودروهاي آتش نشاني : رفع موانع در فرايندهاي زيربخش ها ، ارزيابي نقشه و فرايندهاي پلان 6 : فراهم آوردن ابزارهاي جديد براي اجتماع محلي مشترك المنافع 7 : اشكال يا گونه هاي ويژه ساختماني 8 : شكايات قضايي 9 : سياست ها ، ابتكارات و تشريك مساعي از سوي دولت فدرال 10 : راهبردهايي براي تغيير - راهنماي حقوقي توسعه پايدار شهري براي برنامه ريزان ، پيمانكاران و معماران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر