دستنامه سازه های دریایی 1 - تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی - تابش پور

کد شناسه :15726
دستنامه سازه های دریایی 1 - تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی - تابش پور

تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی تألیف : محمدرضا تابش پور - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر توزیع های احتمال و میانگین ها 2 : توزیع احتمال دوتایی ، میانگین چند رکورد 3 : هم بستگی 4 : تحلیل فوریه 5 : چگالی طیفی 6 : رابطه پاسخ - تحریک برای سیستم های خطی 7 : چگالی طیفی پاسخ 8 : فرآیند تصادفی باندباریک 9 : تحلیل آماری و تصادفی کوتاه - مدت امواج دریا 10 : کاربرد ارتعاشات تصادفی در مهندسی دریا - تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر