ارتعاشات تصادفي و تحليل طيفي سازه ها - تابش پور

کد شناسه :15804
ارتعاشات تصادفي و تحليل طيفي سازه ها - تابش پور
موجود نیست

ارتعاشات تصادفي و تحليل طيفي سازه ها تأليف : محمدرضا تابش پور - عمران - كتاب پرهام - 1 : مروري بر مفهوم طيف 2 : تحليل فوريه 3 : ديناميك سيستم هاي يك درجه آزادي خطي 4 : طيف پاسخ 5 : ارتعاش و تحليل مودي ساختمان هاي چندطبقه 6 : مقدمه اي بر توزيع هاي احتمال و ميانگين ها 7 : توزيع احتمال دوتايي ، ميانگين چند ركورد 8 : همبستگي 9 : چگالي طيفي 10 : رابطه پاسخ - تحريك براي سيستم هاي خطي 11 : چگالي طيفي پاسخ 12 : فرايند تصادفي باند باريك 13 : كاربرد ارتعاشات تصادفي در مهندسي زلزله 14 : تفسير پارامترهاي حركت زمين در زلزله 15 : نرم افزارهاي SeismoSaft فصل 16 : ورودي هاي لرزه اي سازه ها 17 : تحليل حوزه فركانسي 18 : روش طيف پاسخ 19 : اندركنش لرزه اي خاك - سازه 20 : مروري بر كاربرد طيف در تحليل ارتعاشي سازه ها - ارتعاشات تصادفي و تحليل طيفي سازه ها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر