مدل انسجام بخشي شبكه فضاهاي شهري با رويكرد شهرسازي نوين - بهزادفر

کد شناسه :16049
مدل انسجام بخشي شبكه فضاهاي شهري با رويكرد شهرسازي نوين - بهزادفر

مدل انسجام بخشي شبكه فضاهاي شهري با رويكرد شهرسازي نوين تأليف : مصطفي بهزادفر ، پريسا روشني ، كيومرث حبيبي ، زهرا سادات سعيده زرآبادي - شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : كليات فصل دوم : معرفي رويكردهاي نظري انسجام بخشي فضاهاي شهري فصل سوم : تبيين الگوي مفهومي انسجام فضاهاي شهري فصل چهارم : الگوي مفهومي انسجام فضاهاي شهري در تعامل با رويكرد شهرسازي نوين - مدل انسجام بخشي شبكه فضاهاي شهري با رويكرد شهرسازي نوين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر