سیستم های بام سبز - کریم بیگی

کد شناسه :16284
سیستم های بام سبز - کریم بیگی

سیستم های بام سبز تألیف : سوزان کی ویلر ، کاترین بارث شولتس ترجمه : حیدر جهان بخش ، کانیا کریم بیگی - شهرسازی - کتاب پرهام -1 : جایگزینی منابع رو به کاهش 2 : فراتر از خط ملاک : مزایای زیست محیطی ، اقتصادی ، فضایی و اجتماعی سیستم های بام سبز 3 : تجسم سیستم های بام سبز 4 : سیستم بام سبز در مقیاس پروژه : ملاحظات سایت و معماری 5 : ملاحظات مربوط در زمینه سیستم های سازه در حال توسعه برای سیستم های بام سبز 6 : اجزای مؤلفه ها: ساکن و پویا 7 : ترکیب بخش ها با یکدیگر : روند طراحی و مستندسازی 8: فرایند مناقصه و ساخت و ساز 9 : به حداقل رساندن ، مدیریت کردن و تضمین خطرات 10 : الزامات نگهداری و ارزیابی عملکرد - سیستم های بام سبز - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر