تونل سازی در سنگ های ضعیف

کد شناسه :16298
تونل سازی در سنگ های ضعیف

تونل سازی در سنگ های ضعیف تألیف : بهاوانی سینگ ، راجنیش گوئل ترجمه : ابراهیم اژدری شبستری ، امیر بیات ، مصطفی ملایی - عمران - کتاب پرهام - 1 : کاربرد ژئوفیزیک در تونل سازی و عملیات پیمایش میدانی 2 : نظریه بار سنگ ترزاقی 3 : امتیاز دهی توده سنگ 4 : طبقه بندی توده سنگ 6 : نمره توده سنگ 7 : مقاومت ناپیوستگی 8 : افزایش مقاومت توده سنگ در تونل ها 9 : روش جدید اتریشی در صنعت تونل سازی 10 : روش تونل سازی نروژی 11 : آتشباری در تونل ها و جاده ها 12 : پیچ سنگ گذاری 13 : مخاطرات تونل سازی 14 : ابزاربندی تونل 15 : ماشین های تونل سازی 16 : امتیاز توده سنگ برای ماشین حفار تمام مقطع 17 : تونل های مترو 18 : تونل سازی در سنگ های آماسی 19 : تونل سازی در شرایط زمین های مچاله شده 20 : مورد مطالعاتی از حفر تونل در زمین مچاله شونده 21 : تونل ها در مناطق لرزه خیز 22 : پدیده انفجار سنگ در تونل ها 23: تونل های تحت فشار 24 : چاه ها 25 : نیم تونل ها 26 : سهم مخاطره در قرارداد 27 : نرخ تونل سازی 28 : روش جامع تونل سازی 29 : حالت بحرانی در مکانیک سنگ و کاربردهای آن - تونل سازی در سنگ های ضعیف - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر