طراحي شهري مبتني بر مفهوم ديدهاي متوالي ( خيابان كارگر جنوبي تهران )

کد شناسه :16415
طراحي شهري مبتني بر مفهوم ديدهاي متوالي ( خيابان كارگر جنوبي تهران )

طراحي شهري ، مبتني بر مفهوم ديدهاي متوالي : خيابان كارگر جنوبي تهران ميدان راه آهن تهران تا ميدان رازي تهران تأليف : سمانه مهدي نژاد ، شهريار شقاقي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شناخت 2 : اصول پايه و مباني نظري 3 : تجارب جهاني 4 : شناخت و تحليل بستر سايت طراحي 5 : ارائه طرح پيشنهادي - طراحي شهري ، مبتني بر مفهوم ديدهاي متوالي : خيابان كارگر جنوبي تهران ، ميدان راه آهن تهران تا ميدان رازي تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر