پي سازي در زمين هاي تورم پذير - ميرمحمدحسيني

کد شناسه :16468

پي سازي در زمين هاي تورم پذير تأليف : جان دي نلسون ترجمه : سيد مجدالدين ميرمحمد حسيني - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : ماهيت خاك هاي تورم پذير 3 : تحقيقات محلي 4 : مكش خاك 5 : وضعيت تنش و روابط رفتاري 6 : آزمايش ادومتر 7 : حركت آب در خاك هاي تورم پذير 8 : محاسبه تورم پيش بيني شده 9 : ملاحظات كلي براي طراحي كف و پي 10 : اصلاح و كنترل رطوبت خاك 11 : روش هاي طراحي پي هاي كم عمق 12 : روش هاي طراحي پي هاي عميق 13 : كف ها و روسازي هاي سطحي 14 : رانش خاك بر ديوارهاي حايل - پي سازي در زمين هاي تورم پذير - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر