تاريخ شاهنشاهي هخامنشي

کد شناسه :16626
تاريخ شاهنشاهي هخامنشي
موجود نیست

تاريخ شاهنشاهي هخامنشي تأليف : آلبرت تن آيك اومستد ترجمه : محمد مقدم - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : تاريخ باستان 2 : خاستگاه هاي ايراني 3 : بنياد گذار كورش 4 : اردوگاه پارسيان 5 : زندگاني در ميان مردمان زيردست 6 : كمبوجي و گشودن مصر 7 : پيغامبر زردشت 8 : داريوش رباينده تاج و تخت 9 : قانونگذار نوين 10 : از هند تا اروپا 11 : مشكلات مرز يونان 12 : سه پايتخت : همدان ، بابل ، شوش 13 : تخت جمشيد 14 : شاه خورده فروش 15 : راههاي بغان 16 : واسپوري خشايارشا 17 : شاه بزرگ و سپاههايش 18 : شكست در اروپا 19 : اتحاديه ي دلوس بر ضد پارس 20 : نوروز در تخت جمشيد 21 : باجهاي سنگين و نتيجه آن 22 : پيروزي از راه تدبير 23 : قصه ها و داستانهاي شرقي 24 : علم بي يزدانشناسي 25 : جدائي بينداز و زير فرمان آور 26 : گزيدن سپارت 27 : ديكتاتور بر يونان 28 : بازپسين شاهنشاهي مصري 29 : بازيافت كوتاه 30 : باز گرفتن نيل 31 : علم راستين و دروغين 32 : دينهاي ميرنده و زيينده 33 : نسيمهاي تاره از غرب 34 : فيليپ و آغاز جهاد 35 : اسكندر وارث جهان 36 : بغ - شاه شرقي 37 : تخت جمشيد - پايان جهاد - تاريخ شاهنشاهي هخامنشي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر