تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

کد شناسه :16626
تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی تألیف : آلبرت تن آیک اومستد ترجمه : محمد مقدم - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : تاریخ باستان 2 : خاستگاه های ایرانی 3 : بنیاد گذار کورش 4 : اردوگاه پارسیان 5 : زندگانی در میان مردمان زیردست 6 : کمبوجی و گشودن مصر 7 : پیغامبر زردشت 8 : داریوش رباینده تاج و تخت 9 : قانونگذار نوین 10 : از هند تا اروپا 11 : مشکلات مرز یونان 12 : سه پایتخت : همدان ، بابل ، شوش 13 : تخت جمشید 14 : شاه خورده فروش 15 : راههای بغان 16 : واسپوری خشایارشا 17 : شاه بزرگ و سپاههایش 18 : شکست در اروپا 19 : اتحادیه ی دلوس بر ضد پارس 20 : نوروز در تخت جمشید 21 : باجهای سنگین و نتیجه آن 22 : پیروزی از راه تدبیر 23 : قصه ها و داستانهای شرقی 24 : علم بی یزدانشناسی 25 : جدائی بینداز و زیر فرمان آور 26 : گزیدن سپارت 27 : دیکتاتور بر یونان 28 : بازپسین شاهنشاهی مصری 29 : بازیافت کوتاه 30 : باز گرفتن نیل 31 : علم راستین و دروغین 32 : دینهای میرنده و زیینده 33 : نسیمهای تاره از غرب 34 : فیلیپ و آغاز جهاد 35 : اسکندر وارث جهان 36 : بغ - شاه شرقی 37 : تخت جمشید - پایان جهاد - تاریخ شاهنشاهی هخامنشی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر