نوشهر - از شهر تا شهر- بندر : بازساخت فضاهاي شهري نوشهر در ارتباط با بندر

کد شناسه :16697
نوشهر - از شهر تا شهر- بندر : بازساخت فضاهاي شهري نوشهر در ارتباط با بندر

نوشهر از شهر تا شهر- بندر : بازساخت فضاهاي شهري نوشهر در ارتباط با بندر تأليف : شاپور ديوسالار - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهر و تعاريف آن در نقش هاي گوناگون 2 : شهرهاي بندري 3 : سير تحول شهرهاي بندري 4 : نقش بندر در بازساخت فضاي شهري 5 : ارتباطات فضايي شهر نوشهر با بندر 6 : نوشهر از شهر تا شهر - بندر - نوشهر از شهر تا شهر - بندر : بازساخت فضاهاي شهري نوشهر در ارتباط با بندر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر