مشارکت در ساخت ، خودآموز و راهنمای نگارش قرارداد مشارکت در ساخت

کد شناسه :16768
مشارکت در ساخت ، خودآموز و راهنمای نگارش قرارداد مشارکت در ساخت
موجود نیست

کتاب مشارکت در ساخت تألیف محمد درستکار ساری انتشارات خورشید باران ، عمران ساختمان سازی ، قوانین و مقررات صنعت و تجارت در ایران ، کتاب پرهام ، طرفین مشارکت در ساخت ، مشخصات مورد مشارکت در ساخت ، موضوع قرارداد ، مشخصات کلی سازه جدید التأسیس ، تابعیت قرارداد ، محل انجام قرارداد ، مدت قرارداد ، قدرالسهم طرفین به نسبت درصد از واحدهای احداثی ، کیفیت و زمان پیش فروش ، برنامه زمان بندی پروژه ، نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام سازنده ، تعهدات مالک یعنی فروشنده ، تعهدات سازنده یعنی خریدار ، تخلفات ساخت ، آثار قرارداد ، نمانیده مالکان ، حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا ، جرائم تأخیر یا عدم اجرای تعهدات ، دوره تضمین خدمات پس از فروش ، شرایط فسخ قرارداد ، حق الزحمه مشاور ، حدود مشخصات فنی ، عمومی و مصالح مصرفی ، حوادث غیر مترقبه فورس ماژور، هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری ، مرجع حل اختلاف ، اضافه بنا ، اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر