مشارکت در ساخت ، خودآموز و راهنمای نگارش قرارداد مشارکت در ساخت

کد شناسه :16768
مشارکت در ساخت ، خودآموز و راهنمای نگارش قرارداد مشارکت در ساخت

كتاب مشاركت در ساخت تأليف محمد درستكار ساري انتشارات خورشيد باران ، عمران ساختمان سازي ، قوانين و مقررات صنعت و تجارت در ايران ، كتاب پرهام ، طرفين مشاركت در ساخت ، مشخصات مورد مشاركت در ساخت ، موضوع قرارداد ، مشخصات كلي سازه جديد التأسيس ، تابعيت قرارداد ، محل انجام قرارداد ، مدت قرارداد ، قدرالسهم طرفين به نسبت درصد از واحدهاي احداثي ، كيفيت و زمان پيش فروش ، برنامه زمان بندي پروژه ، نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام سازنده ، تعهدات مالك يعني فروشنده ، تعهدات سازنده يعني خريدار ، تخلفات ساخت ، آثار قرارداد ، نمانيده مالكان ، حدود اختيارات و مداخله يا مشاركت مالك در اجرا ، جرائم تأخير يا عدم اجراي تعهدات ، دوره تضمين خدمات پس از فروش ، شرايط فسخ قرارداد ، حق الزحمه مشاور ، حدود مشخصات فني ، عمومي و مصالح مصرفي ، حوادث غير مترقبه فورس ماژور، هاردشيپ يا شرايط مذاكره مجدد در شرايط قهري ، مرجع حل اختلاف ، اضافه بنا ، اسناد و مدارك ناظر بر قرارداد ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر