راهنمای بین المللی سیاست شهری ج 1 -موضوعات مناقشه آمیز جهانی

کد شناسه :1748
راهنمای بین المللی سیاست شهری ج 1 -موضوعات مناقشه آمیز جهانی

راهنمای بین المللی سیاست شهری جلد اول ترجمه : احمد زنگانه ، حمیدرضا تلخابی ، امین شهسوار ، مریم نعمتی ثانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : رویکرد سیاست 2 : موضوعات اقتصادی فضایی 3 : جابجایی وموضوعات اجتماعی 4 : موضوعات نظارت و حکمروایی شهری 5 : چشم اندازهای آینده - راهنمای بین المللی سیاست شهری جلد اول - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر