آیین نامه بتن ایران ، آبا ، جلد اول- دوم ، نشریه 120 (تجدید نظر دوم )1402

کد شناسه :17903

کتاب آیین نامه ایران جلد اول و دوم ، آبا نشریه 120 جلد اول و دوم ، کتاب پرهام ، جلد اول تحلیل و طراحی که شامل فهرست زیر می باشد ، کلیات ، علائم و تعاریف ، مشخصات مکانیکی بتن ، مشخصات مکانیکی آرماتورها ، الزامات سیستم های سازه ای ، تحلیل سیستم ها ، ضریب های بار ترکیبات بارگذاری و ضریب های کاهش مقاومت ، ارزیابی مقاومت مقطع در خمش بارمحوری برش پیچش و برش اصطلاک ، دال های یک طرفه ، دال های دوطرفه ، تیرها ، ستون ها ، دیوارها ، دیافراگم ها ، شالوده های بتن آرمه ، اتصالات تیر به ستون و دال به ستون ، نواحی اتصال اعضای سازه ای به یکدیگر ، مهار به بتن ، الزامات بهره برداری ، ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله ، جزییات آرماتورگذاری ، روش طراحی خرپایی بست و بند ، طراحی در برابر آتش ، مدارک طرح و الزامات اجرایی ، ارزیابی مقاومت سازه های موجود ، و جلد دوم این کتاب ، آیین نامه بتن ایران جلد دوم ، مصالح و اجرا ، که شامل فهرست های زیر می باشد ، کلیات ، واژه ها و تعاریف ، مشخصات مصالح بتن ، مشخصات اجرایی آرماتورها ، مبانی طرح مخلوط بتن ، دوام یا پایایی بتن ، الزامات اجرایی بتن ، ارزیابی و پذیرش بتن ، قالب بندی ، درزهای سازه های بتنی ، بتن های ویژه ، نشر سازمان برنامه و بودجه کشور .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر