طراحي مبتني بر فهم محصول - ساميار راشد

کد شناسه :2030
طراحي مبتني بر فهم محصول - ساميار راشد

طراحي مبتني بر فهم محصول : زيبايي شناسي ديزاين با رويكرد نشانه شناسي تأليف : رون مونو ترجمه : حميد نقدبيشي ، ساميار راشد - طراحي صنعتي - كتاب پرهام - 1 : درك يك محصول 2 : زيبايي شناسي ديزاين 3 : گشتالت 4 : پيام و ارتباطات 5 : نشانه ها 6 : نشانه شناسي 7 : نشانه هاي متداول محصول 8 : كاركردهاي معناشناسي 9 : كدها 10 : نحو 11 : پراگماتيكس 12 : نشانه شناسي محصول در كار عملي طراحي 13 : نمايه - طراحي مبتني بر فهم محصول : زيبايي شناسي ديزاين با رويكرد نشانه شناسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر