جغرافياي طبيعي كاربردي

کد شناسه :2922
جغرافياي طبيعي كاربردي

كتاب جغرافياي طبيعي كاربردي تأليف : رابرت و كريستوفرسون ، گايل لويز هويز ترجمه : معصومه رجبي ، بهروز ساري صراف انتشارات دانشگاه تبريز ، جغرافيا ، كتاب پرهام ، عرض جغرافيايي ، طول جغرافيايي و زمان ، انواع جهات و جهت يابي ، سيستم هاي تصوير نقشه نقشه خواني و تجزيه و تحليل نقشه ، خطوط منحني ميزان و نقشه هاي توپوگرافي ، مقدمه اي بر سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي ، روابط متقابل زمين خورشيد تابش و فصول ، مفاهيم درجه حرارت و الگوها ، اتمسفر زمين نيمرخها و الگوهاي فشار ، رطوبت اتمسفري پايداري و فرايندهاي آدياباتيك ، نقشه هاي هواشناسي ، بيلان آب و منابع آب ، سيستم هاي اقليم جهاني ، تكتونيك صفحه اي مكانيسم ها و الگوهاي عمومي ، تجزيه و تحليل توپوگرافي ژئومورفولوژي رودخانه اي ، تجزيه و تحليل توپوگرافي ژئومورفولوژي يخچالي ، تجزيه و تحليل توپوگرافي ژئوموفولوژي مناطق ساحلي و خشك ، بيوم تحليل اكوسيستم هاي زميني در مقايس جهاني ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر