کاربرد آمار در جغرافیا

کد شناسه :2964
کاربرد آمار در جغرافیا

کاربرد آمار در جغرافیا تألیف : مسعود مهدوی ، مهدی طاهرخانی - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : معانی و مفاهیم اساسی علم آمار 2 : سازماندهی داده های آماری 3 : شاخصهای گرایش مرکزی 4 : شاخصهای پراکندگی 5 : توزیع نرمال 6 : همبستگی ه 7 : رگرسیون 8 : آمار استیباطی برای مسائل تک متغیری 9 : آمار استنباطی برای مسائل مقایسه ای بین دو گروه مستقل 10 : آمار استنباطی برای مسائل مقایسه ای بین دو گروه وابسته - کاربرد آمار در جغرافیا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر