محیط و رفتار اجتماعی

کد شناسه :3160
محیط و رفتار اجتماعی

محیط و رفتار اجتماعی : خلوت فضای شخصی قلمرو ازدحام نوشته ایروین آلتمن ترجمه علی نمازیان - 1 : مقدمه 2 : خلوت : تعاریف و ویژگی ها 3 : سازو کارها و کارکردهای خلوت 4 : فضای شخصی : معنا روشها و نظریه ها 5 : عوامل مرتبط با فضای شخصی 6 : تجاوز مجاورت و جنبه های جبرانی فضای شخصی 7 : رفتار مربوط به قلمرو : مفاهیم 8 : رفتار مربوط به قلمرو : دانش متکی بر پژوهش 9 : ازدحام : تعریف نظریه ها و روش ها 10 : آثار ازدحام و تراکم 11 : آثار مفاهیم چهارگانه بر طراحی محیطی محیط و رفتار اجتماعی خلوت فضای شخصی قلمرو ازدحام - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر