درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند

کد شناسه :4154
درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند

درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان تألیف : ابوالقاسم دادور ، الهام منصوری - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : موقعیت جغرافیایی و تاریخی ایران و هند در عهد باستان 2 : تاریخچه پیدایش سمبل و اسطوره در ایران و هند 3 : مشترکات فرهنگی و مذهبی ایران و هندی در عهد باستان 4 : بررسی سمبل های ایران از زمان هخامنشیان تا آخر ساسانیان 5 : بررسی اسطوره های ایران از زمان هخامنشیان تا ساسانیان 6 : بررسی سمبل های هند از دوره موریه تا آخر دوره گوپتا 7 : بررسی اسطوره های هند از زمان موریه تا آخر گوپتا 8 : بررسی تطبیقی سمبل ها و اسطوره های ایران و هند در عهد باستان - درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر