جغرافیای روستایی

کد شناسه :4188
جغرافیای روستایی

جغرافیای روستایی (فرایندها ، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی ) تألیف : مایکل وودز ترجمه : محمدرضا رضوانی ، صامت فرهادی - جغرافیا - کتاب پرهام - بخش اول : معرفی جغرافیای روستایی : 1 : تعریف روستا 2 : شناخت روستا بخش دوم : فرایندهای بازساخت روستایی : 3 : جهانی شدن ، تجدد و جهان روستایی 4 : تحول کشاورزی 5 : تغییر اقتصاد روستایی 6 : تحول اجتماعی و جمعیتی 7 : تغییر اجتماعات محلی ، بازساخت خدمات روستایی 8 : تغییر زیست محیطی و نواحی روستایی بخش سوم : واکنش ها به بازساخت روستایی : 9 : سیاست روستایی و واکنش به بازساخت 10 : توسعه و تجدید حیات روستایی 11 : حکمروایی روستایی 12 : فروش نواحی روستایی 13 : حفاظت از نواحی روستایی 14 : تضادهای روستایی بخش چهارم : تجربه های بازساخت روستایی 15 : تغییر شیوه زندگی روستایی 16 : زندگی در نواحی روستایی : مسکن ، سلامت و جرایم 17 : بزرگ شدن و پیرشدن در نواحی روستایی 18 : کار در نواحی روستایی 19 : ابعاد پنهان زندگی روستایی ، فقر و انزوای اجتماعی 20 : زندگی روستایی ، قومیت و هویت ملی 21 : شیوه های بدیل زندگی روستایی بخش پنجم : نتیجه گیری : 22 : تفکر دوباره نسبت به روستا - جغرافیای روستایی (فرایندها ، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی ) - کتاب پرها م -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر