شناخت محیط زیست

کد شناسه :4642
شناخت محیط زیست

شناخت محيط زيست :زمين ، سياره زنده تأليف : دانيل بوتكين ، ادوارد كلر ترجمه : عبدالحسين وهاب زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : محيط زيست به عنوان يك ايده : 1 : مباحث پايه در محيط زيست 2 : تفكر نقادانه درباره محيط زيست بخش دوم : زمين به عنوان يك سيستم : 3 : سيستم و تغيير 4 : چرخه زيست - زمين - شيميايي بخش سوم : حيات و محيط زيست 5 : جمعيت انساني به عنوان يك مشكل زيست محيطي 6 : اكوسيستم و جامعه بوم شناختي 7 : تنوع زيستي و جغرافياي زيستي 8 : بهره وري زيست شناختي و جريان انرژي 9 : ترميم و بهبود : واكنش اكوسيستم ها نسبت به آشفتگي چگونه است ؟ بخش چهارم : تأمين منابع زنده : 10 : ذخاير غذايي جهان 11 : تآثيرات كشاورزي بر محيط زيست 12 : منابع زنده ي وحشي : فراوان و در خطر 13 : سرزمينهاي خشكي و آبي 14 : بهداشت محيط و سم شناسي بخش پنجم : انرژي 15 : انرژي بعضي از اصول 16 : سوختهاي فسيلي و محيط زيست 17 : انرژيهاي جايگزين و محيط زيست 18 : انرژي هسته اي و محيط زيست بخش ششم : محيط زيست آبي : 19 : منابع آب ، استفاده و مديريت آن 20 : آلودگي و تصفيه آن بخش هفتم : آلودگي هوا : 21 : هواسپهر ، اقليم و گرمايش جهاني 22 : آلودگي هوا 23 : آلودگي هواي داخلي 24 : تخليه اوزون بخش هشتم : محيط زيست و جامعه : 25 :اقتصاد زيست محيطي 26 : محيط زيست شهري 27 : مديريت ضايعات 28 : كاني ها و محيط زيست 29 : برنامه ريزي و ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي 30 : تلفيق آگاهيها و ارزشها - شناخت محيط زيست : زمين ، سياره زنده - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر