مبانی محیط زیست

کد شناسه :4644
مبانی محیط زیست

مبانی محیط زیست تألیف ک کنت وات ترجمه : عبدالحسین وهاب زاده - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : برخی مقدمات ضروری از زیست شناسی ، ریاضیات و اسلوب شناسی علمی 2 : اصول علم محیط زیست 3 : متغیرها اصلی بوم شناسی : ماده ، انرژی ، فضا ، زمان و تنوع 4 : مکانیسمهای خودنظم در سیستم های بوم شناختی 5 : اختلالات ناشی از آب و هوا در سیستم های بوم شناختی 6 : انسان ، سوختهای فسیلی و آلودگی ، اختلال و تباهی سیستم های بوم شناختی 7 : دریاچه : نمونه بارزی از یک اکوسیستم قابل بهره برداری 8 : جنگل : مطالعه عوامل تعیین کننده ساختمان و پویایی اکوسیستم 9 : آبخیز : نمونه ای از استفاده های چندگانه و علایق متضاد 10 : سیستم های علفزار و مرتع : نمونه ایی از کنش متقابل بین گیاهان و حیوانات 11 : سیستم های کشاورزی 12 : کنترل زیستی : برقراری مجدد یک وضعیت پایدار قابل تحمل 13 : محیط و بیماریهای واگیر 14 : برنامه ریزی شهری ، ناحیه ای و ملی در پرتو مبانی بوم شناسی 15 : یک استراتژی جهانی برای بشریت - مبانی محیط زیست - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر