نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید

کد شناسه :510
نظریه برنامه ریزی دیدگاه های سنتی و جدید

نظریه برنامه ریزی : دیدگاه های سنتی و جدید تألیف : پرویز اجلالی ، مجتبی رفیعیان ، علی عسگری - شهرسازی - کتاب پرهام - فصل اول : مقدمه : 1 : نظریه چیست ؟ 2 : نظریه برنامه ریزی چیست ؟ بخش دوم : نظریه های کلاسیک و تحولات آن ها 3 : ظهور و سقوط نظریه خردگرا در برنامه ریزی 4 : رویکرد سیستمی در نظریه برنامه ریزی 5 : مارکس گرایی و برنامه ریزی فصل سوم : نظریه های جدید 6 : نظریه برنامه ریزی وکالتی 7 : برنامه ریزی مشارکتی 8 : نظریه برنامه ریزی ارتباطی 9 : راست جدید و برنامه ریزی 10 : نهادگرایی و برنامه ریزی 11 : پراگماتیسم ، نوپراگماتیسم و برنامه ریزی 12 : فرهنگ برنامه ریزی و دو مفهوم دیگر فصل چهارم : نقد و نتیجه گیری 13 : سه پارادایم برنامه ریزی : نتیجه کتاب - نظریه برنامه ریزی : دیدگاه ها ی سنتی و جدید - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر